Regulamin projektu internetowego drsim.pl

I. Postanowienia Ogólne

Niniejszy regulamin dotyczy usług dostępnych na stronie internetowej drsim.pl

Strona skierowana jest wyłącznie do osób uprawnionych do wystawiania recept w rozumieniu Ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t. jedn.: Dz.U.2017 poz. 2211).

Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Strony jest zapoznanie się̨ z treścią i akceptacja niniejszego regulaminu przez użytkowników.

Usługodawcą strony jest:

Sandoz Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 28057, REGON 012522918, NIP 5340002064, z kapitałem zakładowym w wysokości 25.554.900,00 PLN, nr BDO 000329604BDO 000329604.

Obsługę techniczną strony zapewnia:

300.codes Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (20-601), przy ul. Tomasza Zana 11A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000493422, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 5252577411.

II. Definicje:

Pojęcia używane w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie:

Strona – strona drsim.pl dostępna w sieci Internet, za pomocą̨ której Usługodawca świadczy Usługi;

Usługa – usługi dostępne na Stronie, świadczone drogą elektroniczną w oparciu o niniejszy regulamin i polegające na przekazie danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy wymienione w punkcie III regulaminu;

Usługodawca – 300.codes Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (20-601), przy ul. Tomasza Zana 11A

Usługobiorca – osoba uprawniona do wystawiania recept w rozumieniu Ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t. jedn.: Dz.U. 2008, Nr 45, Poz. 271 z późn. zm.), która korzysta z Usługi.

III. Zasady korzystania z Usługi

Strona to internetowe narzędzie cyfrowe do zamieszczania treści edukacyjnych i marketingowych.

Serwis stanowi własność Sandoz Polska.

Serwis przeznaczony jest dla osób uprawnionych tj. lekarzy.

Usługi na Stronie świadczone są nieodpłatnie. Kosztem związanym z korzystaniem z tej Usługi jest koszt, jaki Użytkownik ponosi w celu połączenia się̨ z serwerem, na którym umieszczona jest Strona. Wysokość́ kosztu uzależniona jest od czasu trwania połączenia i taryfy stosowanej przez dostawcę usługi dostępu do Internetu, z której korzysta Użytkownik. Korzystanie z Usług na Stronie jest dobrowolne. Usługi dostępne na Stronie umożliwiają Usługobiorcy edukację w postaci dostępu do quizów, podcastów, webinarów oraz innych materiałów edukacyjnych lub marketingowych.

Dostęp do Usługi jest zabezpieczony w taki sposób, aby zawartość́ Strony nie mogła być́ przeglądana przez osoby niebędące Usługobiorcami. W szczególności oznacza to, że Strona jest zabezpieczona za pomocą̨ systemu identyfikacji lekarza za pomocą numeru prawa wykonywania zawodu (PWZ).

W celu skorzystania z Usługi należy zalogować́ się na Stronie za pomocą̨ numeru prawa wykonywania zawodu oraz zaakceptować regulamin. Po zalogowaniu Usługobiorca może przeglądać́ wybrane przez niego treści dostępne na Stronie.

Szczegółowe zasady korzystania z Usługi:

  1. 1Rozpoczęcie korzystania z Usługi następuje z chwilą zainicjowania przez Usługobiorcę̨ pierwszej czynności w Usłudze.
  2. 2Usługa oferowana na Stronie jest stale dostępna dla Usługobiorców, jednak Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania oferowania części lub całości Usługi w dowolnym momencie.
  3. 3Usługobiorcy korzystającemu z Usługi nie wolno wykorzystywać́ Usługi do prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności sprzecznej z przepisami prawa lub dobrymi obyczajami.
  4. 4Strona nie jest przeznaczona do zgłaszania działań́ niepożądanych lub innych informacji o bezpieczeństwie stosowania produktów leczniczych. Jeśli chcą̨ Państwo zgłosić takie zgłoszenie, to prosimy o przekazanie informacji do podmiotu odpowiedzialnego za produkt lecznicy lub do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Jeśli zgłoszenie miałoby dotyczyć́ produktu leczniczego firmy Sandoz, prosimy o przekazanie go poprzez formularz zgłoszenia działania niepożądanego na stronie internetowej http://www.sandoz.pl/produkty/dzialania-niepozadane
  5. 5Strona ma charakter wyłącznie pomocniczy i edukacyjny. Wszelkie informacje bądź́ rezultaty działań́ przeprowadzonych z zastosowaniem algorytmów dostępnych na Stronie nie mogą̨ zastąpić́ decyzji terapeutycznej podejmowanej przez lekarza. Sandoz Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje terapeutyczne podejmowane przez lekarza w oparciu o Usługi dostępne za pośrednictwem Strony.
  6. 6Aby usunąć swoje konto na platformie Dr Sim, użytkownik musi wysłać prośbę o usunięcie konta na adres e-mail: support@300.codes. Prośba powinna zawierać podstawowe informacje o koncie użytkownika oraz wyraźne oświadczenie o chęci jego usunięcia. Po otrzymaniu prośby, nasz zespół wsparcia podejmie niezbędne kroki do usunięcia konta i poinformuje użytkownika o wykonaniu operacji. Proces ten może zająć do 10 dni roboczych.

IV. Warunki techniczne korzystania ze Strony

W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Usługi, Usługobiorcy powinni dysponować dostępem do Internetu na komputerze lub urządzeniu mobilnym typu smartfon lub tablet z systemem operacyjnym iOS lub Android. Spełnienie wskazanych wymagań technicznych jest niezbędne do prawidłowego korzystania z Usługi.

V. Prywatność danych.

Ta strona będzie przetwarzać dane osobowe użytkowników. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

VI. Reklamacje

Reklamacje techniczne dotyczące Usług należy kierować́ na adres email e-mail: support@300.codes

Zgłoszenie powinno zawierać́ co najmniej imię̨ i nazwisko, adres e-mail oraz opis sytuacji, której dotyczy reklamacja. Usługodawca nie będzie rozpatrywał reklamacji, które zostały przesłane bez podania danych umożliwiających kontakt zwrotny.

Usługodawca dołoży wszelkich starań́, aby odpowiedź na reklamacje została przesłana jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji przez spółkę̨ 300.codes. Odpowiedź na reklamację Usługobiorca otrzyma od spółki 300.codes drogą elektroniczną. W przypadku, gdy Usługobiorca nie dysponuje pocztą elektroniczną, może skierować́ reklamacje na adres siedziby spółki 300.codes, ul. Tomasza Zana 11A, 20-601 Lublin. W takim przypadku odpowiedź na reklamacje zostanie przesłana pocztą tradycyjną, a termin 30-dniowy będzie liczony od dnia otrzymania reklamacji pocztą tradycyjną.

VII. Postanowienia końcowe

Wszelkie zmiany Regulaminu będą̨ podawane do wiadomości Usługobiorców przez zamieszczenie informacji o zmianie Regulaminu zaraz po zalogowaniu się na Stronie i wskazanie co najmniej 14-dniowego terminu, po upływie którego zmiany wejdą̨ w życie. Do Usług, których świadczenie rozpoczyna się po dniu wejścia w życie zmienionego regulaminu, stosuje się zmieniony regulamin.

Niniejsza Strona podlega prawu polskiemu.